Choceň–Č. Libchavy

MODERNIZACE SILNICE II/312

Objednatel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

suspk-logo

Zhotovitel

STRABAG a.s.

lazne-bohdanec-logo

Zhotovitel

Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s.

chladek-a-tintera-logo-bila

Projektant

PRODIN a.s.

chladek-a-tintera-logo-bila

O stavbě

Předmětem projektu je modernizace stávající komunikace II/312 v úseku Choceň–České Libchavy. Jedná se o veřejné prospěšnou stavbu, kdy modernizací projde komunikace o celkové délce 12,007 18 km. V celé délce stavby je zachováno stávající vedeni komunikace, avšak v některých místech dochází k rozšířeni komunikace z důvodu lokálního sjednoceni šířkového uspořádání vozovky a rozšířeni ve směrových obloucích.

Součástí stavby je i pročištění všech příkopů, rekonstrukce příčných a podélných propustků a sjezdů na přilehlá pole. V rámci celé stavby bude obnoveno a upraveno kompletní dopravní značení.

Cíl stavby

Z důvodu celoplošného poškození komunikace je tento úsek považován za nebezpečný a nepřehledný. Cílem této modernizace je především zvýšeni bezpečnosti silničního provozu v řešeném úseku a úprava nebezpečných a nepřehledných míst.

stavebních objektů

Zmodernizovaných kilometrů

Plánované úseky

Choceň-Č. Libchavy

Jednotlivé měsíce na stavbě

Milníky

1. úsek

+ Délka úseku
3,5 km

Plánované práce

V rámci úseku od Chocně do obce Hemže proběhne v délce 2,1 km kompletní výměna konstrukčních vrstev. Na zbylém úseku proběhne odfrézování stávajícího asfaltového souvrství, na které bude navazovat sanace krajů silnice až do hloubky 750 mm. Rekonstrukce podkladních vrstev proběhne pomocí technologie recyklace za studena, na které bude položeno nové asfaltové souvrství tloušťky 150 mm.

V rámci úseku bude osazeno 130 m nových svodidel pro zvýšení bezpečnosti provozu. Součástí etapy bude i rekonstrukce chodníků v Chocni a nové veřejné osvětlení.

2. úsek

+ Délka úseku
5,6 km

Plánované práce

V celém úseku proběhne odfrézování stávajícího asfaltového souvrství. Následně proběhne sanace krajů silnice až do hloubky 750 mm. Rekonstrukce podkladních vrstev proběhne pomocí technologie recyklace za studena, na kterou bude položeny nové asfaltové souvrství tloušťky 150 mm. V rámci úseku bude osazeno 316 m nových svodidel pro zvýšení bezpečnosti provozu.

3. úsek

+ Délka úseku
2,9 km

Plánované práce

V celém úseku proběhne odfrézování stávajícího asfaltového souvrství. Následně proběhne sanace krajů silnice až do hloubky 750 mm. Rekonstrukce podkladních vrstev proběhne pomocí technologie recyklace za studena, na kterou bude položeny nové asfaltové souvrství tloušťky 150 mm. V obci Rozsocha bude provedena i rekonstrukce veřejného osvětlení a postaven nový chodník. Během tohoto úseku proběhne i rekonstrukce dvou velkých příčných propustků. V rámci úseku bude osazeno 514 m nových svodidel pro zvýšení bezpečnosti provozu.

nahled-etap

Tento projekt je spolufinancován z fondu sfdi

Novinky

Květnové rozmary počasí způsobily drobné komplikace. Silničáři si s nimi poradili a stavba pokračuje

Na začátku měsíce května došlo v úseku křižovatka u obce Podlesí – křižovatka u obce Seč k odfrézování vozovky a odstranění stávajících konstrukčních vrstev v krajové sanaci levé strany komunikace až na úroveň zemní pláně. Na stávající zemní pláni byly provedeny kontrolní zkoušky s nevyhovujícími výsledky, což vedlo k nutnosti sanace aktivní zóny dle projektové dokumentace.

Práce na druhé etapě pokračují v novém rozsahu

Na začátku dubna 2024 jsme zahájili etapu č. 2 v rozsahu SO 105 (od křižovatky odbočka Podlesí) – SO 110.1 (křižovatka v obci Rozsocha). Bylo instalováno provizorní dopravní značení (uzavírka + objízdné trasy) dle platných rozhodnutí. V období 2. 4. -14. 4. 2024 probíhalo kácení stromů v lesním úseku SO 109. Poté následovaly práce na čištění krajnic, odhumusování příkopů v celém rozsahu, provádění podélných a příčných propustků, celoplošné frézování asfaltových vrstev a následně frézování krajových sanací pravé strany komunikace ve směru Rozsocha. Také jsme zahájili práce na provádění sanace krajů vozovky.

ZAHÁJILI JSME STAVEBNÍ PRÁCE V RÁMCI 2. ÚSEKU STAVBY

Dne 2. 4. 2024 byly zahájeny stavební práce na části 2. úseku stavby (křižovatka u obce Podlesí - křižovatka v obci Rozsocha). Předmětem prací na tomto úseku bude kompletní rekonstrukce komunikace v extravilánu obcí (Podlesí; Seč; Rozsocha). Rekonstrukce započne 2. 4. 2024 kácením stromů v kolizi se stavbou v lesním úseku poblíž obce Rozsocha a následně od 15. 4. 2024 budou započaty stavební práce odfrézování vozovky s dalšími navazujícími pracemi. Tato část stavby by měla být dokončena do 31. 8. 2024 a následně by byla zahájena rekonstrukce části křižovatka v obci Mostek – křižovatka u obce Podlesí. Před započetím prací byla v březnu 2024 opravena účelová komunikace mezi obcemi Podlesí a Seč pro zajištění obslužnosti autobusové dopravy během uzavírky.